Въведи ключова дума

Общи условия

за продажба на хранителни добавки и козметични продукти, предлагани от www.gruenpharma.com.

Грюнфарма ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 205361483, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Хан Аспарух 37, ет. 2, ап. 5. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за храните, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и др. нормативни актове, относими към дейността.

Банкова сметка IBAN: BG52 BPBI 7940 1087 7523 01

Банков Код BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

ПРЕДМЕТ

Уреждане на отношенията между Грюнфарма ЕООД и потребителите на интернет страница www.gruenpharma.com – интернет магазин /сайт/.

ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите общи условия понятията по-долу имат следното значение:

а. Търговец – Грюнфарма ЕООД

б. Сайт – интернет страниците, прикачени към домейните www.gruenpharma.com

в. Клиент – всяко лице, което използва интернет страницата, описана по-горе, по какъвто и да е начин.

г. Профил  – самостоятелно предоставена от Клиента информация, представляваща: имейл, парола, име, адрес за доставка и телефон. Информацията се събрана посредством определен Режим на регистрация в сайта на www.gruenpharma.com. Тя дава възможност за идентификация на конкретния Клиент, който прави поръчка.

д. Поръчка – заявка от Клиента, чрез която се изразява намерение да се закупи определен продукт. За да се направи валидна поръчка, не е необходимо Клиентът да има регистрация на сайт www.gruenpharma.com

е. Стока / Продукт – елемент, намиращ се на сайта, който представлява предмет на договора за покупко-продажба.

ж. Договор – всеки договор, сключен от разстояние между Грюнфарма ЕООД и Клиент за покупко-продажба на стоки от сайта, вследствие от подадена от Клиента поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.
 2. Общите условия имат задължителен характер за всички Клиенти на сайта. Използването му означава, че Клиентът се е запознал внимателно и се е съгласил с тях при всяко негово използване.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.
 4. С приемането на Общи условия Клиентът дава изрично съгласие за сключване на договори от разстояние, вследствие на направена от него поръчка.
 5. Валидна поръчка може да бъде направена само от навършили 18-годишна възраст лица. С потвърждението на поръчката си в интернет страницата Клиентът декларира, че е пълнолетен.
 6. Търговецът уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер. Възможно е доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки или промяна на дизайна на опаковката.
 7. Характеристиките, описанията и цените на продуктите могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Търговецът не поема отговорност за такива несъответствия, но е длъжен да ги отстранява своевременно, ако такива му бъдат посочени от Клиент.
 8. Грюнфарма ЕООД има правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на Клиентите. Също така не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на сайта, поради технически причини.
 9. Грюнфарма ЕООД има право да публикува рекламни карета /банери/ от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.
 10. Възможно е сайтът да съдържа линкове /връзки/ към други сайтове, като Търговецът не носи отговорност за съдържанието и политиките на тези сайтове. Преди да ги използвате е необходимо да се запознаете с общите им условия.
 11. Продавачът и Клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен потребителски профил, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.
 12. Грюнфарма ЕООД предоставя възможност на своите Клиенти да се регистрират в сайта www.gruenpharma.com, посредством своя профил във Facebook и/или Instagram.
 13. Грюнфарма ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни на своите Клиенти, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Закона за защита на личните данни. Подробна информация може да бъде намерена в Политиката за поверителност, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

 1. Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита за сключен от момента на приемане от Търговеца на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок Клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или неполучена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Търговецът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.
 2. Търговецът уведомява Клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката.
 3. При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и Клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.
 4. Предоставената информация от Клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 1. Достъпът до сайта за регистриране на потребителски профил и създаване на поръчка е позволен на всеки Клиент, без значение дали има регистрация на сайта или не. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона, във връзка със сключването на гражданскоправни договори.
 2. Всички цени на сайта са обявени в български лева (BGN), с включено ДДС.
 3. Обявената цена на продуктите не включва стойността за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Грюнфарма ЕООД ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които Клиентът трябва да заплати.
 4. Грюнфарма ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите по всяко време, без предварително да известява за това Клиентите.
 5. Грюнфарма ЕООД не гарантира наличността на никой продукт, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди на Клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.
 2. Със завършване на своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за завършване на поръчката, е вярна и пълна. Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.
 3. Грюнфарма ЕООД си запазва правото да уточнява с Клиента наличността и сроковете на доставка по телефон или e-mail, след приемане на поръчката за обработка.
 4. До момента на изпращане на доставката Търговецът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това Клиента. В такива случаи Грюнфарма ЕООД се задължава да възстанови платените от Клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът дава право на Търговеца да се свърже с него на посочените данни за кореспонденция, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
 6. В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Грюнфарма ЕООД се свързва с Клиента по телефон или e-mail, за да го уведоми. В такъв случай Клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Търговецът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.
 7. Извън хипотезата на чл. 28 по-горе, Клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на посочените телефони и/или форми за контакт на сайта www.gruenpharma.com. В тези случаи Търговецът възстановява изцяло заплатените от Клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за Клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Право на отказ от сключения договор имат само тези Клиенти, които имат качеството Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 2. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки Клиент, който има качеството Потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид, без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато Клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът приеме последната стока, като транспортните разходи за връщане на стоката са задължение на Клиента.
 3. Объркана стока при доставката. Ако Клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Търговеца.
 4. В случай че Клиентът упражни правото си на отказ, Търговецът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Търговеца.
 5. Възстановяването на сумата се извършва по банков път на сметка, посочена от Клиента. Ако плащането е направено с банкова карта, сумата се връща по картата, от която е направено плащането.
 6. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
  1. при нарушаване целостта на опаковката, Грюнфарма ЕООД си запазва правото да откаже приемане на върнатия продукт и съответно да откаже възстановяването на заплатената сума от страна на Клиента поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  2. за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на Клиента или по негова индивидуална поръчка;
  3. за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.
 7. Условия за връщане или замяна
  1. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка;
  2. Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива, и други външни белези;
  3. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
  4. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка.
  5. Клиентът има право да върне закупения продукт в срок до 14 дни след осъществяване на доставка.  Сумата за върнатите продукти с ненарушена опаковка и външен вид се възстановява напълно.
  6. В случай на съмнение за нарушаване на целостта на опаковката, Грюнфарма ЕООД си запазва правото да откаже приемане на върнатия продукт и съответно да откаже възстановяването на заплатената сума от страна на Клиента.
  7. Всички разходи по връщане на закупената стока, вкл. цената на доставка при връщане, са за сметка на Клиента.

ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

 1. Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
 2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.Плащането на поръчаните продукти (включително куриерската услуга) се извършва по следните начини:
  1. С наложен платеж – плащането се извършва при получаване на продукта – на куриера, доставящ поръчката;
  2. Банков превод – при избор на тази опция за плащане можете да заплатите избраните от Вас продукти директно по предоставена банкова сметка на Грюнфарма ЕООД:

  Банка: Юробанк България АД
  IBAN: BG52 BPBI 7940 1087 7523 01
  BIC: BPBIBGSF
  Титуляр: Грюнфарма ЕООД
  След удостоверяване на извършено плащане, Клиентът получава потвърждение на поръчката по имейл, като това може да отнеме няколко дни. За улесняване на процеса е необходимо потвърждение за извършено плащане на посочените имейли за кореспонденция.

  1. С кредитна/ дебитна карта – плащането онлайн се извършва при безопасни условия с лична кредитна/дебитна карта или карта на фирма. Кредитните и дебитните карти, с които може да се осъществи, са VISA, MASTERCARD, MAESTRO и BORIKA;
  2. PayPal – съгласно реда и правила за извършване на плащания, предвидени от PayPal.

  Всички посочени цени на сайта на Грюнфарма ЕООД са предоставени в български лева и включват ДДС.

 3. Обикновено начините на плащане, които предлага Търговеца, са: в брой, с карта, банков превод, наложен платеж.
 4. Грюнфарма ЕООД има задължение да издава фактура и/или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която Клиентът си е купил стока. Фактурата/касовият бон се изпраща на Клиента физически заедно със стоката, както и/или по електронен път на e-mail, посочен от Клиента в акаунта му. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ, заместващ касовата бележка. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.
 5. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и според условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

ДОСТАВКА

 1. Търговецът доставя поръчаните онлайн стоки чрез избрана куриерска фирма, до посочен от Клиента адрес или до посочен от Клиента офис на куриерската фирма. Доставката се изпълнява от куриерска фирма СПИДИ на територията на Република България. Тя може да бъде следните два варианта по избор:
  1. До поискване от офис на СПИДИ в удобно за Клиента време – доставката е БЕЗПЛАТНА за цялата страна;
  2. До посочен адрес – доставката е БЕЗПЛАТНА за цялата страна. За тази цел е необходимо предоставянето на точен и пълен адрес за доставка.

  Доставката се извършва в рамките на 1 работен ден до всички населени места с офиси на СПИДИ, до всички останали – според графика за посещение на куриера в населените места + 1 ден за подготовка на пратката.

  Грюнфарма ЕООД си запазва правото да удължи срока за доставка при възникнал проблем с поръчка. В този случай Клиентът ще бъде предварително уведомен.

 2. Детайлите по отношение на сроковете за доставка на стоките са ориентировъчни. Търговецът не е обвързан с тях за извършването на доставката на конкретна дата. Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай на забавена доставка.
 3. Доставките се извършват според графика на куриерска фирма, обикновено от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа и събота между 09.00 и 13.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.
 4. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката, преди да плати на куриера.
 5. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Търговеца незабавно.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1.  Търговецът има право да използва подизпълнители, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Търговецът носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1.  Цялото съдържание, включително, но не само изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Грюнфарма ЕООД. Цялото съдържание, до което Клиентът получава достъп, е защитено от закона и не дава разрешение на Клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин и да е част от съдържанието на сайта

ОТГОВОРНОСТ

 1.  Грюнфарма ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента или от трети лица вреди, включително за причинени алергични реакции, стомашни разстройства и други неблагоприятни последици, които Търговецът не е могъл да предвиди и които са извън контрола му.

РЕКЛАМА

 1. При създаване на потребителски профил, Клиентът има възможност да се съгласи да получава маркетинг материали, в т.ч. брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Грюнфарма ЕООД.
 2. Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на рекламни материали:
 • Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение;
 • Чрез използването на специална част в акаунта си;
 • Писмено по имейл.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1.  Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.
 2. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.
 2. При възникване на спорове, те ще бъдат разглеждани и ще се разрешават по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на сайта е недействителна или неприложима към конкретен договор, независимо от причината за това, от това не произтича недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.