Въведи ключова дума

Политика за поверителност

 

Добре дошли в сайта на www.gruenpharma.com,

 

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

Моля, внимателно прочетете Политиката за поверителност, преди да използвате нашия уебсайт. В случай на въпроси, моля да се свържете с нас чрез формите за контакт, предоставени на сайта.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Грюнфарма ЕООД е млада, динамична и амбициозна компания с основна дейност производство и търговия с хранителни добавки. Производственият процес се осъществява в Германия, което дава гаранция за високото качество на продуктите.

Вписани сме в Търговския регистър под единен идентификационен код (ЕИК) 205361483, със седалище и адрес за кореспонденция: ул. Хан Аспарух 37, ет. 2, ап. 5, гр. София, и на интернет страница: www.gruenpharma.com

 

ДАННИ НА НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за контакт: www.cpdp.bg или 02/915 35 18.

 

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящата Политика за поверителност ние от Грюнфарма ЕООД декларираме, че зачитаме неприкосновеността на Вашите лични данни и полагаме всички необходими усилия за защитата им.

 

ДЕФИНИЦИИ

Всички използвани дефиниции имат същото значение, определено по смисъл от Регламент 2016/679 (ЕС)

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние следваме всички принципи, определени в Регламент 2016/679 при обработката на Вашите на лични данни:

 • „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“;
 • събираме личните данни, само за предвидените цели;
 • използваме принципа „минимално необходимо да се знае“;
 • стремим се да изпълняваме принципите на „точност“, „цялостност и поверителност“, както и „ограничение на съхранението“;
 • при обработването на Вашите лични данни прилагаме технически и организационни мерки за осигуряване на защита срещу незаконосъобразно обработване или срещу загуба, унищожаване, неправомерна обработка или повреждане на данните.

 

КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни, които обработваме, включват:

 • Персонална информация, като имена, ЕГН, дата на раждане, пол;
 • Информация за контакт като пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер;
 • Информация за номер на Вашата кредитна/дебитна карта или банковата Ви сметка във връзка с конкретна сделка или серия от извършени сделки;
 • Техническа информация като данни, които се генерират вследствие на използването на уебсайта ни или на интегрирано в него приложение (апликация, плъгин и др.);
 • Информация, свързана с материали и комуникации, които ние получаваме от Вас или Ви изпращаме по електронен път.

 

Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)

Ние не събираме и не съхраняваме специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на правните субекти, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. В случай, че бъдат предоставени подобни данни, те ще бъдат изтрити незабавно след предоставянето им.

 

ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни, предоставени от Вас:

При свързване по телефон, чрез контактната форма на сайта или по друг начин за осъществяване на контакт с нас, Вие предоставяте данни за: две имена, телефонен номер за контакт и имейл адрес за кореспонденция, адрес за доставки и др., свързани с конкретната поръчка. Данните се обработват с цел осъществяване на комуникация, размяна на търговска кореспонденция, както и за предоставяне на информация за предлаганите продукти.

Данни, събирани автоматично чрез “бисквитки”

При посещението на нашия уебсайт събираме следните данни:

 • Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което се осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, откъдето се достъпва платформата);
 • Вид на устройството, от което се осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
 • Вид на операционната система;
 • Вид на браузъра;
 • Конкретните действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уебсайта;
 • Дата и време на посещенията;
 • При използването на събраната информация, Администраторът не извършва профилиране на физическите лица. Повече информация за използваните от нас бисквитки можете да получите от нашата Политика за „бисквитки“.

 

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме лични данни за различни цели, като това обработване се извършва на законови основания. По-специално, ние обработваме лични данни за една или някои от следните цели:

 • за действия, предхождащи сключване на договор – предоставяне на оферти и друга искана от Вас информация;
 • за доставка и предоставяне на избраните от Вас продукти;
 • предоставяне на информация за стоките и продуктите на дружеството;
 • за изпълнение на нормативно установено задължение, в съответствие с приложимото право;
 • трудово-правни отношения;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели.

Ние обработваме личните данни, които са събрани автоматично, чрез използваните „Бисквитки“  за следните цели:

 • подобряване ефективността и функционалността на уебсайта;
 • изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уебсайтът е бил използван.

Във връзка със сключване и изпълнението на договор с Вас

Ние събираме и обработваме личните Ви данни за целите на сключването и изпълнението на договорни отношения, както и в случаите, когато:

 • изготвяме сметки, фактури, кредитни/дебитни известия и протоколи за извършените от нас продажби на продукти и услуги;
 • проследяваме извършените плащания по съответната поръчка;
 • разглеждаме и анализираме жалби и сигнали, свързани с продуктите и услугите ни.

Ние можем да обработваме личните Ви данни, когато имаме легитимен интерес да сторим това, като например легитимният ни интерес:

 • постоянно и непрекъснато да подобряваме и развиваме предлаганите от нас стоки и услуги, включително техните функционалности, дизайн и/или съдържание;
 • да следим и анализираме представянето ни на съответния пазар;
 • да развиваме уменията на персонала и подизпълнителите ни за работа с клиенти от съответните пазари;
 • да персонализираме продуктите и услугите, които Ви предоставяме, с цел повишаване на цялостната Ви удовлетвореност от тях и от общуването Ви с нас;
 • да следим техническото състояние на информационните ни системи и ресурси, включително електронните ни магазини и други уебсайтове, както и да отстраняваме възникнали проблеми, свързани с правилното им функциониране или със сигурността и интегритета им;


Възможно е да събираме и обработваме лични данни с Ваше изрично съгласие, в следните случаи:

 • за целите на директния маркетинг на предлагани от нас или от свързани с нас лица продукти и услуги. Маркетинг може да се извършва под формата на телефонни обаждания, изпращането на писма или на кратки текстови съобщения или имейли. Например, ако се абонирате за нашия информационен бюлетин (нюзлетър) или желаете да получавате промоционални оферти, можем да поискаме от Вас да предоставите данни, като Вашето име, телефонен номер, имейл адрес, както и друга релевантна информация.

В случай че не желаете да получавате повече промоционални и маркетингови съобщения от нас, можете да ни уведомите за това по всяко време или просто последвайте инструкциите за „отписване“ (“unsubscribe”), които се съдържат в изпратените до Вас комуникации и съобщения. Ние вземаме мерки за ограничаване на изпращаното от нас маркетингово съдържание до разумен и пропорционален обем, като Ви изпращаме само такова съдържание, което считаме, че би могло да Ви е интересно или което би могло да бъде релевантно за Вас на база на информацията, с която разполагаме. Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време.

Събираме лични данни и в качеството ни на работодател, за целите на подбор на персонал, като и за да изпълним конкретните си задължения, свързани с:

– Събиране и разглеждане на СV на кандидати за работа при нас. Тези данни са предоставени доброволно от кандидатите за работа. По тяхна преценка в CV или в Мотивационно писмо са предоставени лични данни. Те се обработват в срок не по-дълъг от едномесечен, последващ приключването на подбора. Подборът приключва със сключване на трудово правоотношение с избрания кандидат, като от него се събират само необходимите лични данни, определени нормативно. Данните се обработват с цел осъществяване на трудово-правни задължения на Администратора като работодател. След извършване на подбора предоставените данни се изтриват или се връщат на кандидата, в предвидените в Закона случаи.

– За нуждите на общественото осигуряване на работниците, служителите и подизпълнителите ни, включително задълженията, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и законите в областта на облагането на доходите на физическите лица, както и техните еквиваленти в останалите страни-членки на ЕС.

В качеството ни на контрагент по различни търговски сделки събираме и обработваме лични данни за:

 • законосъобразното осчетоводяване на стопанските операции, в които участваме, включително облагането на извършените и получените от нас доставки на стоки и услуги;
 • задължението ни да съдействаме на компетентните органи в хода на извършвани от тях проверки, ревизии и инспекции, както и във всички други случаи, в които тези органи упражняват контролните си правомощия на законно основание;
 • участието ни в съдебни производства и свързаните с тях процедури в качеството ни на страна или на трето задължено лице, като например задължението ни да предоставим данни и информация от значение за разрешаването на конкретен съдебен спор.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство, от регулаторните надзорни органи, като и до момента на реализиране на целите, за които данните са предоставени. След реализирането на тези цели или след отпадането на законния ни интерес или законовото основание за обработването на данните (напр. когато бъде оттеглено съгласието за обработване на определени данни), ние ще заличим личните данни без ненужно забавяне.

Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните Ви данни, включват:

(а) периодa, през който поддържаме търговски отношения с Вас, и Ви предоставяме услугите си;

(б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас закони;

(в) периодa, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които се събират, са съобразени и обслужват целите на изпълнение на Вашата поръчка. Те са сведени до минимум, като следваме принципа „необходимо да се знае“. Предоставянето им е доброволно, като в случай, че откажете да предоставите необходимите ни лични данни, в възможно да не бъдем в състояние да предоставим желаните от Вас продукти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За защита на Вашите данни сме предприели необходимите технически и организационни мерки, за защита от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Като Администратор на лични данни обработваме данни, посредством съвкупност от действия, които се извършват с автоматични или неавтоматични средства. Възможно е да обработваме лични данни самостоятелно или чрез възлагане на трети лица. При регистрация на нашата страница е необходимо да декларирате, че не сте лице под 14 год. възраст.

 

ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние, като Администратор на Вашите лични данни, е възможно да предоставяме информация на трети лица при изпълнение на нормативните ни изисквания или за защита на наш легитимен интерес, например на:

 • държавни органи (НАП, Патентно ведомство, Търговски регистър и др.);
 • трети лица, обработващи лични данни, които предоставят услуги, свързани с изпълнението на нашите бизнес дейности, например счетоводни къщи, куриерски организации и други, с цел изпълнение на легитимните интереси.

ВАШИТЕ ПРАВА

Право на достъп. Имате право да получавате информация и да искате достъп до обработваните данни, свързани с Вас.

Право на коригиране. Имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване. Имате право да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, които обработваме или да го направите сами, като изтриете профила си от нашия уебсайт.

Право на ограничаване на обработването. Имате право да искате от нас да ограничим обработването на предоставените от Вас лични данни.

Оттегляне на съгласие. Имате право да оттеглите свободно изразеното си съгласие за обработване на личните Ви данни. Бихме искали да Ви информираме, че с оттегляне на съгласието не се засяга законосъобразността на обработването на данните, преди съгласието да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните. Имате право да получите личните данни, които Ви засягат пряко и които сте ни предоставили.

Право на възражение. Имате право по всяко време да възразите срещу събирането и обработването на Вашите данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган. Имате право да подадете жалба до Комисия за Защита на лични данни, ако прецените, че нарушаваме някое от нормативните изисквания при обработването на Вашите лични данни.

Данни за Контакт на Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, П.К. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Повече данни за контакт можете да откриете на сайта на Комисията: www.cpdp.bg

 

ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ

Уебсайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други компании, като „Споделете във Facebook“, „Споделете в Instagram” и др., насочване към „Клиентски профил“, платформа за комуникация, определена от Администратора и др. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат достъпни чрез този уебсайт, са независими и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуба на лични данни, в резултат на използването на тези сайтове. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на съответната компания с цел получаване на повече информация.

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще и ще бъде в сила от датата на публикуване. Използването на уебсайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност ще се счита за изразено съгласие с извършените промени.

КОНТАКТИ

В случай че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, моля, не се колебайте да се свържете с нас на телефонен номер: 0883 201 669 или като използвате формата за контакт на този уебсайт.